Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 (0)1 2393 777 ::   Fax: +385 (0)1 2315 300 ::    e-mail: dekanat@agr.hr

URL: http://www.agr.unizg.hr/ raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata u akademskoj godini 2016/17 na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij

POSLOVNO UPRAVLJANJE U AGROBIZNISU – MBA

u trajanju od 4 semestra za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni specijalist (univ. spec.) MBA Agr. i Certifikata međunarodne mreže MBA studija AGRIMBA

Prijava na natječaj:

Prijava se podnosi na Internet stranici http://mba.agr.hr/admission ili osobno radnim danom u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Uz prijavu se prilažu:

  1. životopis na engleskom jeziku u Europass formatu (obrazac dostupan na Internetu: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
  2. preslika ili sken diplome o završenom dodiplomskom studiju (predbolonjski programi) ili sveučilišnom diplomskom studiju (bolonjski programi),

Uvjeti za upis na studij:

Natječaj je otvoren do 14. studenog 2016. godine. Agronomski fakultet zadržava pravo nepokretanja Studija ovisno o broju i kvaliteti prijava. Ukoliko se steknu uvjeti za pokretanje studija, pristupnici su za postupak upisa dužni dostaviti:

  1. ovjereni prijepis (ili presliku) diplome završenog sveučilišnog diplomskog studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili dodiplomskog studija u trajanju najmanje 4 godine,
  2. rješenje nadležne institucije u Republici Hrvatskoj za diplomu stečenu na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (više na: www.azvo.hr),
  3. presliku domovnice za građane Republike Hrvatske ili dokaz o državljanstvu za strane pristupnike i

Materijali za upis mogu se donijeti osobno u studentsku referadu (V. paviljon, prizemlje) ili poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Prijava za upis na specijalistički studij PUAB – MBA Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, Svi pristupnici za upis bit će pozvani na razgovor s međunarodnim  prosudbenim povjerenstvom radi ocjene poznavanja engleskog jezika i motiviranosti za studij.

Školarina:

Ukupni iznos školarine je  30.000,00 kn plativo u 4 (četiri)  rate tijekom studija.

Više o studiju na http://mba.agr.hr