Zakonodavstvo EU u području hrane

 • I. studijska godina
 • 1. semestar
 • Engleski jezik

Cilj modula

Studenti upoznaju različite sudionike aktivne na području zakonodavstva o hrani. Glavni dio modula je posvećen sustavu i sadržaju zakonodavstva o hrani u EU. Između ostalih, obraditi će se i slijedeće točke:

 • djelovanje EU i drugih međunarodnih organizacija,
 • razvitak zakonodavstva o hrani od općeg načela slobodnog kretanja roba,
 • nova arhitektura zakonodavstva o hrani u svjetlu tzv. Općeg zakona o hrani,
 • označavanje hrane,
 • higijena i sigurnost hrane,
 • nove vrste hrane; uključujući i genetički modificirane proizvode,
 • primjena zakona o hrani itd.

Sadržaj modula

 1. sat: Opći uvod u zakonodavstvo i pravne metode
 2. sat: Opći uvod u zakonodavstvo i pravne metode
 3. sat: Opći uvod u zakonodavstvo EU
 4. sat: Opći uvod u zakonodavstvo EU
 5. sat: Zakoni o hrani: razvitak, kriza i promjene
 6. sat: Zakoni o hrani: razvitak, kriza i promjene
 7. sat: Opća načela zakona o hrani u EU
 8. sat: Opća načela zakona o hrani u EU
 9. sat: Sastav prehrambenih proizvoda
 10. sat: Tržišna autorizacija dodataka hrani, nove vrste hrane
 11. sat: Rukovanje hranom: higijena (HACCP)
 12. sat: Rukovanje hranom: higijena (HACCP)
 13. sat: Rukovanje hranom: slijednost
 14. sat: Informacije za potrošače: označavanje
 15. sat: Informacije za potrošače: prava
 16. sat: Primjena zakona o hrani
 17. sat: Zakon o pouzdanosti proizvoda
 18. sat: Zakonodavstvo o hrani na svjetskoj razini: WTO, SPS, Codex Alimentarius
 19. sat: Zakonodavstvo o hrani na svjetskoj razini: WTO, SPS, Codex Alimentarius
 20. sat: Rekapitulacija

Način i uvjeti ispitivanja

Pismeni ispit ili stručni projekt

Obavezna literatura

 1. van der Meulen, B. and van der Velde, M., 2006. Food Safety Law in the European Union. An introduction, Wageningen Academic Publishers

Preporučena literatura

 1. Legislation and case law mentioned in the lectures can be found at: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_menu.do?ihmlang=en.
 2. On the relevance of this course for Croatia: http://europa.eu.int/comm/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=3034
 3. Ostali materijali na Internetu vezano uz prehrambeno i EU zakonodavstvo