Trgovačko pravo i ugovori

 • II. studijska godina
 • 3. semestar
 • Engleski jezik

Cilj modula

Stjecanje spoznaje o važnosti i ulozi trgovačkog prava, koje je pretpostavka za uspješno poslovanje i sklapanje raznih vrsta ugovora s kojima se menadžer svakodnevno sreće u svom poslu. Poznavanje pravne strukture i pravnog statusa trgovačkih društava u kojima i s kojima posluje. Poznavanje osnovnih pojmova prava Europske unije. Ovladavanje vještinama pravilnog poslovanja u pravnom prometu.

Sadržaj modula

 • Cilj i svrha prava. Poduzetničke i tržišne slobode. Predmet trgovačkog prava. Ugovorno pravo i obvezno pravo. Pravo društava. Javno pravo. Privatno pravo. Građansko pravo. Hrvatsko i međunarodno gospodarsko pravo. Pravne norme. Pravni instituti.
 • Izvori prava. Ustav. Zakoni. Podzakonski akti. Pravilnici. Trgovačko običaji. Formularno pravo. Sudska praksa. Dispozitivni propisi. Imperativni propisi. Pravo EU. Baze podataka i pretraživanja izvora prava, ugovora, sudske prakse.
 • Ugovori trgovačkog prava. Opći uvjeti valjanih ugovora. Pravne posljedice ništetnosti. Zastara. Ponuda. Sredstva pojačanja ugovorne obveze. Jamstvo. Hipoteka. Cesija. Nagodba. Izvanugovorne obveze. Naknada štete. Ugovor o prodaji. Ugovor o zajmu. Ugovor o djelu. Ugovor o prijevozu. Ugovor o uskladištenju. Ugovor o nalogu. Ugovor o trgovinskom zastupanju. Ugovor o komisiji. Ugovor o posredovanju. Ugovor o licenciji. Ugovor o ispitivanju robe i usluga. Ugovor o depozitu. Ugovor o kreditu. Akreditivi. Bankarska garancija. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti. Odgovornost za neispravan proizvod. Odgovornost za javno obećanje nagrade. Ugovor o ortaštvu. Vrijednosni papiri. Mjenica Ček. Obveznica.
 • Trgovačka društva. Osnovni oblici gospodarskih subjekata hrvatskog prava. Pravo EU. Common Law. Pravna osobnost. Korporacija američkog prava. Trgovac. Trgovac pojedinac. Trgovačka društva. Ustanove. Pravna osobnost. Tvrtka. Predmet poslovanja. Sjedište. Zastupanje. Sudski registar. Registri podataka relevantni za poslovanje. Javno trgovačko društvo. Komanditno društvo. Tajno društvo. Dioničko društvo. Društvo s ograničenom odgovornošću. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Gospodarsko interesno udruženje. Zadruga. Udruga. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Povezana društva. Koncern.
 • Pravo tržišnog natjecanja. Opća zabrana ograničavajućih sporazuma. Dogovaranje o cijenama. Diobe tržišta. Isključivi poslovi. Diskriminacija kupaca. Vezani ugovori. Opća i posebna izuzeća. Zabrana zlouporaba vladajućeg položaja. Imenovana djela. Kontrola koncentracija i monopoliziranja.
 • Institucije. Trgovački sudovi. Arbitraže. Središnje klirinško depozitarno društvo, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Hrvatska gospodarska komora. Udruge.

Način i uvjeti ispitivanja

Pristupni rad i usmeni ispit. Praktični rad – pretraživanje baza podataka.

Obavezna literatura

 1. Horak, H., Dumančić, K., Preložnjak, B., Šafranko, Z., 2011., „Uvod u trgovačko pravo“, HDK i partneri j.t.d., Zagreb (e-izdanje dostupno na: http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Uvod_u_trgovacko_pravo_1.pdf )
 2. Horak, H., Dumančić, K., Pecotić Kaufman, J., 2010.,„Uvod u europsko pravo društava“, Školska knjiga d.d., Zagreb
 3. Bodiroga Vukobrat, N., Horak, H., Martinović, A., 2011., „Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji“, Inženjerski biro d.d., Zagreb
 4. Butorac Malnar, V., Pecotić Kaufman, J., Petrović, S., 2013., „Pravo tržišnog natjecanja“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Horak, H., Bodiroga Vukobrat, N., Dumančić, K., Šafranko, Z., 2012., „Hrvatsko i europsko pravo društava/Croatian&European Company Law“, Zbornik radova/Proceedings, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 2. Horak, H., 2001., „Ugovori o distribuciji“, doktorska disertacija, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split
 3. Horak, H., Dumančić, K., Šafranko, Z., 2013., „Komparativni osvrt na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“, Pravo i porezi, 22(2013)4, str. 37-43., Zagreb
 4. Josipović, T., 2005., „Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice“, Narodne novine d.d., Zagreb