Računovodstvo za menadžere

 • I. studijska godina
 • 2. semestar
 • Engleski jezik
 • Osobni angažman studenta: Studenti će rješavati probleme za vježbu vezane uz određene teme

Cilj modula

Prenijeti studentima znanje o načelima i najčešće korištenoj praksi menadžerskog računovodstva.

Sadržaj modula

 1. sat: Relevantni troškovi za donošenje odluka
 2. sat: Relevantni troškovi za donošenje odluka
 3. sat: Analiza troškova, količine i profita
 4. sat: Analiza troškova, količine i profita
 5. sat: Metoda ukupnih troškova
 6. sat: Metoda ukupnih troškova
 7. sat: Metoda ukupnih troškova
 8. sat:  Određivanje troškova i cijene u natjecateljskom okruženju
 9. sat:  Određivanje troškova i cijene u natjecateljskom okruženju
 10. sat:  Određivanje troškova i cijene u natjecateljskom okruženju
 11. sat: Računovodstvo za kontrolu
 12. sat: Računovodstvo za kontrolu
 13. sat: Računovodstvo za kontrolu
 14. sat: Mjerenje i kontrola učinka organizacijskih jedinica
 15. sat: Mjerenje i kontrola učinka organizacijskih jedinica
 16. sat: Mjerenje i kontrola učinka organizacijskih jedinica
 17. sat: Računovodstvo strateškog managementa
 18. sat: Računovodstvo strateškog managementa
 19. sat: Računovodstvo strateškog managementa
 20. sat: Računovodstvo strateškog managementa

Način i uvjeti ispitivanja

 • usmeno: nazočnost i motiviranost studenta (30% ocjene)
 • pismeno: pismeni ispit (70% ocjene)

Obavezna literatura

 1. Atrill, P. and McLaney, E., 2005. Management accounting for decision makers, Pearson Education Limited

Preporučena literatura

 1. Drury, C., 2004. Management and cost accounting, Thomson Learning