Metode izrade završnog rada

 • I. studijska godina
 • 2. semestar
 • Engleski jezik
 • Osobni angažman studenta: Studenti će rješavati probleme za vježbu vezane uz određene teme
 • Preduvjet za polaženje ovog modula: Studenti bi trebali imati osnovno poznavanje agrarne ekonomike. Nadalje, trebaju biti vični radu u MS Wordu i MS Power Point programima, ili u nekom drugom programu sličnih obilježja

Cilj modula

Rad na znanstvenim pitanjima. Studenti trebaju naučiti kako postaviti istraživanje i ispitivati nepoznate probleme. Steći će iskustvo u organiziranju i radu u radnim skupinama, kao i u pisanju i prikazivanju rezultata istraživanja.

Sadržaj modula

 • Uvod
 • Preporučene teme
 • Teoretske postavke u svezi teme (npr. upravljanje kvalitetom) – Stanje i zahtjevi prema poljoprivredi – Kvalieta i sigurnost – Upravljanje kvalitetom – Sljedivost – EU propisi – Sustavi upravljanja kvalitetom kao HACCP, EUREP GAP, ISO 9000, IFS
 • Teoretska polazišta znanstvenih metoda – Istraživanje litarature – Izvješćivanje o projektu i usmena prezentacija
 • Aktivno sudjelovanje studenata, podjela tema
 • Rad u timovima
 • Usmene prezentacije

Način i uvjeti ispitivanja

Ocjena će se dodijeliti sukladno ostvarenom radu na obradi i prezentiranju zadane teme, i to temeljem pisanog rada i prezentacije

Obavezna literatura

 1. Stevens, K. and Asmar, C., 1999. ‘Doing postgraduate research in Australia’. Melbourne University Press, Melbourne ISBN 0 522 84880 X
 2. Interni materijali za studente MBA studija

Preporučena literatura

 1. Phillips, E.M. and Pugh, D.S., 1994. ‘How to get a PhD : a handbook for students and their supervisors’. Open University Press, Buckingham, England
 2. Tufte, E.R., 1983. ‘The visual display of quantitative information’. Graphics Press, Cheshire, Conn.