Međunarodni marketing

 • I. studijska godina
 • 2. semestar
 • Engleski jezik
 • Osobni angažman studenta: Priprema međunarodnog marketinškog plana kroz timski rad.
 • Preduvjet za polaženje ovog modula: Položen ispit iz modula Marketing

Cilj modula

Studenti će steći znanje o načelima međunarodnih odnosa u marketingu radi izrade marketinškog plana za izlazak na međunarodno tržište.

Sadržaj modula

 1. sat: Globalno tržište i tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 2. sat: Stvaranje konkurentske prednosti
 3. sat: Struktura marketing plana
 4. sat: Ciljevi
 5. sat: Uvodno o tvtrki i proizvodu
 6. sat: Opis marketinške strategije
 7. sat: Makroekonomski opis ciljne države
 8. sat: Opis ciljnog tržišta
 9. sat: SWOT analiza
 10. sat: Postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva
 11. sat: Kratkoročni taktički koraci
 12. sat: Dugoročni taktički koraci
 13. sat: Kratkoročni akcijski plan: politika proizvoda
 14. sat: Kratkoročni akcijski plan: politika cijena
 15. sat: Kratkoročni akcijski plan: politika distribucije
 16. sat: Kratkoročni akcijski plan: politika komunikacije
 17. sat: Dugoročni akcijski plan
 18. sat: Izrada kalkulacija (proračuna) 1.
 19. sat: Izrada kalkulacija (proračuna) 2.
 20. sat: Kontrola

Opis samostalnog rada studenata

 • Priprema marketing plana na stvarnom primjeru u timu

Način i uvjeti ispitivanja

Ocjena timske izrade i prihvaćanje međunarodnog marketinškog plana. Studenti u timu izrađuju marketinški plan za nastup na međunarodnom tržištu koristeći podatke iz stvarnog poslovnog subjekta.

Obavezna literatura

 1. Kotler, P., Armstrong, G., 2005. Principles of Marketing. 11th Ed. Pearson Books, UK
 2. Kárpáti, L., 2006. Marketing Plan – Practical Guide. Published by University of Debrecen

Preporučena literatura

 1. Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A., 2001. International Marketing. 6th Ed. Harcourt College Publisher, Fort Worth, USA
 2. Bradley, F., 1991. International Marketing Strategija. Prentice Hall International, Hemel Hempstead, UK